Journée — « PICTOR. La reglamentació de l’o ci de pintor a Europa occidental al segle XVI »

poster_pictor14-15 novembre 2016, Departament d’Art i Musicologia Facultat de Filoso a i Lletres Universitat Autònoma de Barcelona Barcelona-Bellaterra

PICTOR. La reglamentació de l’o ci de pintor a Europa occidental al segle XVI

En època moderna els o cis ar s cs eren regulats per norma ves especí ques de caràcter professional. El seminari té l’objec u d’interrogar-se i re exionar sobre aquest marc jurídic. Es tracta de revisar la visió individualista del pintor que ha imposat la historiogra a clàssica des dels seus orígens vasarians, a de demostrar la naturalesa corpora va de l’ac vitat ar s ca, excepcions a banda. Es tracta, doncs, d’analitzar la dialèc ca que s’establia entre el creador individual i els ens associa us als quals estava reglamentàriament integrat (confraria, gremi) i d’estudiar els mecanismes jurídics i d’organització interna que n’ordenaven les relacions. D’altra banda, el programa PICTOR té la voluntat de superar les barreres historiogrà ques locals i de plantejar un enfocament més general, d’abast europeu, sobre la gura del pintor renaixen sta.

=> Programme


Vous aimerez aussi...